របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី។ របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១

នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន ១៩,២៦៥,១១៣ ពាន់រៀល ដែលកើនឡើង ១១៩.០៥% បើធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលចំនួន ៨,៧៩៤,៨២៣ ពាន់រៀល នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២០។ ប្រាក់ចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានមានចំនួន ៧២៣,៤១៩ ពាន់រៀល ដែលកើនឡើង ៣០១.៦៩% បើធៀបនឹងប្រាក់ខាតក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន (៣៥៨,៦៨០) ពាន់រៀល នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២០។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួន ៦២,៣៧៦,២០៧ ពាន់រៀល កើនឡើង ២១,៩៦៦,៩២៨ ពាន់រៀល៥៤.៣៦% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៣៦,៦១៨,៤២៧ ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន ១៦,៩២៣,៣៩៥ ពាន់រៀល៨៥.៩៣%

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្តៈ ២.៣២

២. អនុបាតចរន្តលឿនៈ ១.៨៧

៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មៈ ១.១៦%

៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធនៈ ១.៩៨%

៥. អនុបាតគម្លាតចំណេញដុលៈ ១៨.៧៨%

៦. អនុបាតគម្លាតចំណេញភាពៈ ៣.៧៦%

៧. ចំណេញក្នុងមួយ‌ឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិៈ  ៣៩.១៩

Download Link [សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន] / [របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១]

Scroll to Top