របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ (Third Quarter Report 2022)

សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន  ឌីប៊ីឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក មានលទ្ធផលខាតលម្អិតក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន (១.៦៤៦.៦៨៨) ពាន់រៀល ដែលបានកើនឡើង ចំនួន (២.៣១៩.១៣៨) ពាន់រៀល ស្មើនឹង -៣៤៤,៨៨% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០២២ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន  ឌីប៊ីឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក មានចំនួន ៥៨.៩០៣.៧៣៤ ពាន់រៀល ថយចុះចំនួន (៧.៦៣៧.០១៤) ពាន់រៀល ស្មើនឹង -១២,៤៤ % និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៣២.៥៨១.១៤២ ពាន់រៀល ថយចុះចំនួន (៤.៣០៩.៧៥៥) រៀល ស្មើនឹង -១២,៦៥ %  បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១។

សូចនករសំខាន់ៗប្រចាំឆមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២

១-អនុបាតចរន្ត :        ១,៨៥ ដង

២-អនុបាតចរន្តលឿន :        ១,៦៤ ដង

៣-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម :        -២,៧៩ %

៤-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន :        -៥,០៤ %

៥-អនុបាតគំលាតចំណេញដុល :        ១,១៤ %

៦-អនុបាតគំលាតចំណេញភាព :        -១២ %

៧-ខាតក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ :        (៨៩) រៀល

For the ended 30 September 2022, DBD Engineering Plc. has a total comprehensive loss of KHR (1,646,688,000), increased by KHR (2,319,138,000) equivalent to -344.88%compared to the Q3 2021. For the ended 30 September 2022, DBD Engineering Plc. has total assets of KHR 58,903,734,000 decreased by KHR (7,637,014,000) equivalent to -12.44% and total equity of KHR 32,581,142,000 decreased by KHR (4,309,755,000) equivalent to -12.65% compared to the year of 2021. Significant Indicators of Third Quarter of 2022 are as following:

1. Current ratio:       1.85
2. Quick ratio:          1.64
3. Return on asset:   -2.79 %
4. Return on equity: -5.04 %
5. Gross margin:       1.14%
6. Profit margin:        -12 %
7. Earnings per share: KHR (89) riel

Download Audited Financial Report [ជាភាសាខ្មែរ] / [In English]

Scroll to Top