របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ (First Quarter Report 2022)

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា បានពិនិត្យលើសំណើសុំផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក

ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ (ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស)

ដូច្នេះក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក ចាត់ចែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារសង្ខេប និងរបាយការណ៍នេះ ដូចមានក្នុងឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយ ជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនជ្រាបស្របតាម បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដូចខាងក្រោម៖

Download Disclosed Document in [Khmer] / [English]

Scroll to Top