របាយការណ៍ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ (First Semi-annual Report 2022)

In the first semi-annual of 2022, DBD Engineering Plc. reported revenue amounting to KHR 27,987,090,000 a decrease of KHR 5,836,160,000 or 17.25% compared to KHR 33,823,250,000 in the first semi-annual of 2021. The net profit in the first semi-annual of 2022 is (2,180,269,000) a decrease of KHR (1,419,082,000) or 186.43% compared to KHR (761,187,000) in the first semi-annual of 2021. At the end of June 2022, total asset of DBD is KHR 52,922,343,000 which is decreased by KHR 13,618,405,000 or 20.47%; and total equity is KHR 33,821,956,000 which is decreased by KHR 3,068,941,000 or 8.32%.

The significant indicators in the second semi-annual of 2022 are as follows:
1.   Current ratio: 2.45
2.   Quick ratio: 1.95
3.   Return on assets: -4.13%
4.   Return on equity: -6.46%
5.   Gross profit margin: 7.19%
6.   Profit margin: -7.81%
7.   Loss per share: -0.12
8.  Interest coverage ratio: 1.62


នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី ទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន ២៧.៩៨៧.០៩០.០០០ រៀល ដែលថយចុះ ៥.៨៣៦.១៦០.០០០ ឬ ១៧,២៥% បើធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលចំនួន ៣៣.៨២៣.២៥០.០០០ រៀល នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១។ ប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានមានចំនួន (២.១៨០.២៦៩.០០០) រៀល ដែលថយចុះ (១.៤១៩.០៨២.០០០) រៀល ឬ ១៨៦,៤៣% បើធៀបនឹង (៧៦១.១៨៧.០០០) រៀល នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួន ៥២.៩២២.៣៤៣.០០០ រៀល ថយចុះ ១៣.៦១៨.៤០៥.០០០រៀល ឬ ២០,៤៧% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៣៣.៨២១.៩៥៦.០០០ រៀល ថយចុះ ៣.០៦៨.៩៤១.០០០រៀល ឬ  ៨,៣២%។

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្តៈ ២,៤៥
២. អនុបាតចរន្តលឿនៈ ១,៩៥
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មៈ -៤,១៣%
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធនៈ -៦,៤៦%
៥. អនុបាតគម្លាតចំណេញដុលៈ ៧,១៩%
៦. អនុបាតគម្លាតចំណេញភាពៈ -៧,៨១%
៧. ចំណេញក្នុងមួយ‌ឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិៈ -០,១២
៨. អនុបាតលទ្ធភាពបង់ការប្រាក់ៈ ១,៦២

Download Audited Financial Report [ជាភាសាខ្មែរ] / [In English]

Scroll to Top