របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ (Third Quarter Report 2022)

សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន  ឌីប៊ីឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក មានលទ្ធផល…