របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ (First Quarter Report 2022)

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា បានពិនិត្យលើសំណើសុំផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក