ក្រោយឡើងផ្សារហ៊ុន DBD ចាប់ផ្តើមការសាងសង់ការិយាល័យកណ្តាលថ្មី

ស្របពេលនឹងការរីកចំរើន និងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេងនេះរួចមក (ទាំងការគ្រប់គ្រងតាមបែបអន្តរជាតិ និងគណៈគ្រប់គ្រងដែលស្របតាមស្តង់ដារតម្រូវសំរាប់ការចូលក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ) ក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់ចេញនូវផែនការ…