របាយការណ៍ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ (Semi-Annual Report 2021)

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា បានពិនិត្យលើសំណើសុំផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក